Web
Analytics
Skip to main content

Vision KulturUngdom

Vi ser den unga kulturen som ett fundament för ett välmående samhälle. Kulturen är ett fenomen som förenar människor och korsar gränser, som skapar förståelse och tolerans, som leder till dialog och bildning. Utan plattformar riskerar många ungas intresse för kultur att aldrig blomma ut och nå sin fulla potential, oavsett om deras ambition är att spela lokalteater, skriva noveller, anordna festivaler eller bli popstjärnor. Vi ser att det finns en oerhört viktig funktion att fylla i detta; en funktion som i alla avseenden ligger i hela regionens intresse – bland annat för en bättre fungerande integration, ökat engagemang, ett brinnande kollektivt entreprenörskap för ett levande kulturliv och en fortsatt vital ideell folkrörelse. Om vi inte tillvaratar ungas kompetens idag har vi ingen kultur imorgon.

Vision

KulturUngdoms vision är att bli den självklara plattformen för ungas kulturella engagemang i Västra Götalandsregionen. Föreningen skall utvecklas som en källa för metodutveckling och kunskap kring alla aspekter av ungkulturen, möjliggjort genom ett dynamiskt och progressivt förhållningssätt som alltid ligger i linje med tiden. KulturUngdom vill vara en knutpunkt där ideella, privata och offentliga nätverk kan mötas på såväl lokal, regional, nationell som internationell nivå.

KulturUngdom strävar efter att bli ett nav som möjliggör en ungkulturell rörelse där ideellt engagemang skapar förutsättningar för konstnärlig utveckling och kulturellt entreprenörskap. Föreningen skall vara verksam i regionens alla kommuner och bereda väg för en öppen demokratisk dialog där ungas röster hörs och blir tagna på allvar. Verksamheten skall i alla avseenden spegla KulturUngdoms värderingar om demokrati, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet.

Organisation och verksamhetsidé

KulturUngdom är en ideell förening som är verksam i hela Västra Götalandsregionen. Föreningen utgör en plattform för att stötta och realisera ungas idéer och projekt kring kultur. Föreningen arbetar aktivt med att länka samman ungas initiativ med möjliggörare. KulturUngdom är också en knutpunkt i ett ständigt växande nätverk av nationella och internationella aktörer. Föreningen arbetar för att främja unga kulturutövares och arrangörers demokratiska rättigheter till inflytande och delaktighet i det regionala kulturlivet. KulturUngdom arbetar efter grundsatsen av och med unga. Av och med innebär att verksamheten i huvudsak skall bedrivas på ungas initiativ samt genom ungas deltagande och utförande.

"Föreningen utgör en plattform för att stötta och realisera ungas idéer och projekt kring kultur."

Målgrupp

KulturUngdom riktar sig primärt till alla unga kulturaktörer/kulturintresserade mellan åldrarna 13-30 år – enskilda, i grupp eller organiserade i föreningar – som är bosatta inom Västra Götalandsregionen. KulturUngdom riktar sig sekundärt till alla övriga, oavsett ålder och hemvist, som anser att den verksamhet som bedrivs är viktig och intressant. Den sekundära målgruppen kan till exempel bestå av beslutsfattare eller personal inom offentliga, privata och ideella organisationer som på ett eller annat sätt har intresse av eller inverkan på ungkulturen. Föreningens resurser och medel skall placeras inom målgruppen unga mellan 13-30 år bosatta i Västra Götalandsregionen.

Värderingsplattform

KulturUngdom är en politiskt och religiöst obunden förening. Verksamheten skall genomsyras av demokrati och yttrandefrihet. Föreningen tillämpar principen om allas lika värde oavsett egenskaper som till exempel kön, etnisk bakgrund, religion, sexualitet eller funktionsskillnader. I alla delar av KulturUngdoms verksamhet beaktas perspektivet av en miljömässigt hållbar utveckling.

Verksamheten skall:

 • Ständigt vila på grundsatsen: av och med unga.
 • Ständigt sträva efter jämställdhet, mångfald och tillgänglighet.
 • Synliggöra och lyfta fram den unga kulturen.
 • Synliggöra unga kulturskapare och arrangörer genom medlemskap i KulturUngdom.
 • Främja ungas demokratiska rättigheter till inflytande och delaktighet i det regionala kulturlivet.
 • Genom kompetens, lyhördhet och flexibilitet realisera ungas idéer och projekt.
 • Utveckla verksamheten i dialog med föreningens medlemmar.
 • Bana väg för de nya uttryck som målgruppen utvecklar.
 • Verka för att riva hinder för alla ungas rätt till eget kulturskapande oavsett funktionsskillnader.
 • Bevaka och föra fram ungas rättigheter och behov i den strategiska utvecklingen av Västra Götalandsregionens kulturliv.
 • Verka för att öka målgruppens mobilitet och utbyte regionalt, nationellt och internationellt.
 • Lyfta fram och hitta vägar för att uppvärdera ungas arbete, engagemang och drivkraft.
 • Verka för ett mer åldersintegrerat samhälle där ungas idéer och initiativ sätts i främsta rummet.
 • Verka för en geografisk och social utbredning av ungkulturellt utövande.
 • Aktivt anpassa hemsidan så att den speglar såväl verksamhet som omvärld på ett ständigt uppdaterat sätt.
 • Arbeta i linje med de kulturpolitiska styrdokumenten ”Det goda livet” och ”Västra Götalandsregionens kulturvision”.
 • Aktivt arbeta för att förenkla, modernisera och avbyråkratisera processer kring ungkulturellt stödarbete – det ska vara enkelt.
 • Arbeta resurseffektivt och målmedvetet inom ramarna för verksamhetens syfte.
 • Utförligt dokumentera och utvärdera verksamheten och dess projekt.
 • Utveckla och sprida innovativa metoder för kulturverksamhet.
 • Ha en styrelse med målgruppsmajoritet.